: | | |

 

menu
home
web design and development services
portfolio
web hosting
web templates
contact us


bulgarian language    english language

Valid XHTML 1.1

menu bottom
top left
 
hosting
Òóê âèæäàòå ïîäðîáíîñòè çà âñè÷êè õîñòèíã ïëàíîâå, êîèòî ïðåäëàãàìå.
Çàÿâêà çà õîñòèíã ìîæåòå äà íàïðàâèòå êàòî èçïîëçâàòå ôîðìàòà çà êîíòàêòè èëè êàòî ñå îáàäèòå íà òåëåôîí 0899 18 54 17 (Ñòàíèë Äîáðåâ).
Çàïëàùàíåòî ìîæå äà ñòàíå ïî áàíêîâ ïúò èëè ñ ïîùåíñêè çàïèñ. Ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè ùå ïîëó÷èòå êàòî ñå ñâúðæåòå ñ íàñ.
Èìå íà ïëàí Ïëàí 1 Ïëàí 2 Ïëàí 3 Ïëàí 4 Ïëàí 5 Ïëàí 6 Ïëàí 7
bulletÄèñêîâî ïðîñòð. 30MB 100MB 250MB 500MB 1GB 2GB 5GB
bulletÌåñå÷åí òðàôèê 300MB 1GB 3GB 7GB 15GB 25GB 70GB
bulletÌåñå÷íà òàêñà - 4.99 ëâ. 6.99 ëâ. 11.99 ëâ. 23.99 ëâ. 36.99 ëâ. 74.99 ëâ.
bulletÃîäèøíà òàêñà 39 ëâ. 49 ëâ. 69 ëâ. 129 ëâ. 259 ëâ. + ÁÄ* 399 ëâ.+ÁÄ* 849 ëâ. + ÁÄ*
bulletÈíñòàë. òàêñà 0ëâ. 0 lv 0ëâ. 0 lv 0ëâ. 0 lv 0ëâ.
Email Features
bulletEmail àäðåñè 3 7 15 30 50 Íåîãð. Íåîãð.
bulletÓåá áàçèðàí Email Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletEmail Forwarding Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletAutoresponder Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletMailing Ñïèñúê Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletEmail Ôèëòúð Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletÀíòèâèðóñ Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Äîìåéíè
bulletÄîìåéíè 1 2 3 5 10 Íåîãð. Íåîãð.
bulletÑóá Äîìåéíè 1 3 5 10 20 Íåîãð. Íåîãð.
bulletÏàðêèðàíè Äîìåéíè 1 3 5 10 20 Íåîãð. Íåîãð.
Ñîôòóåð
bulletCGI-BIN Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletPerl Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletPHP Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletImagemagik Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletSSI Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletFrontpage Ext. Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Áàçè äàííè
bulletMySQL 1 3 5 10 20 Íåîãð. Íåîãð.
bulletPostgreSQL 1 3 5 10 20 Íåîãð. Íåîãð.
bulletphpMyAdmin Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletphpPgAdmin Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
E-Commerce
bulletosCommerce Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletCube Cart Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Ñòàòèñòèêè
bulletAWstats Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletWebalizer Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletRaw Access Logs Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletÈçìåðâàíå íà òðàôèêà Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Ìóëòèìåäèÿ
bulletReal Audio/Video Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletShockwave/Flash Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletWindows Media Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Website Control
bullet24x7 FTP Account 1 3 5 10 20 Íåîãð. Íåîãð.
bulletControl Panel Íå cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel
Ñêðèïòîâå
bulletFantastico Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletCGI-Center Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Advanced Options
bulletCustom Error Pages Äà Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletCron Jobs Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletÇàùèòåíè äèðåêòîðèè Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletURL Redirects Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletMIME Types Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletApache Handlers Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletHot Link Protect Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletLeech Protect Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
bulletBackups Íå Äà Äà Äà Äà Äà Äà
Öåíè
bulletÈíñòàë. òàêñà 0ëâ. 0 lv 0ëâ. 0 lv 0ëâ. 0 lv 0ëâ.
bulletÌåñå÷íà òàêñà - 3ëâ. 5ëâ. 9ëâ. 17ëâ. 33ëâ. 65ëâ.
bulletÌåñå÷íà òàêñà - 4.99 ëâ. 6.99 ëâ. 11.99 ëâ. 23.99 ëâ. 36.99 ëâ. 74.99 ëâ.
bulletÃîäèøíà òàêñà 39 ëâ. 49 ëâ. 69 ëâ. 129 ëâ. 259 ëâ. + ÁÄ* 399 ëâ.+ÁÄ* 849 ëâ. + ÁÄ*


*ÁÄ - ïîëó÷àâàòå áåçïëàòåí .com, .org èëè .net äîìåéí (yourname.com)   
bottom

Copyright 1992-2015 © Webily Ltd. All Rights Reserved.