: | | |

 

menu
home
web design and development services
portfolio
web hosting
web templates
contact us


bulgarian language    english language

Valid XHTML 1.1

menu bottom
top left
 
contact us

Ìîæåòå äà ñå ñâúðæèòå ñ íàñ êàòî ïîïúëíèòå ôîðìàòà ïî-äîëó, à ñúùî òàêà ìîæåòå äà èçïîëçâàòå òåëåôîíèòå, ïîñî÷åíè íàé-äîëó íà òàçè ñòðàíèöà:

:
:
:
:
: 
  Àäðåñ: 
  plxWebDev 
  óë. "Ñúåäèíåíèå" 24
  Êàçàíëúê 6100
 
  Òåëåôîíè: 
  Ìîáèëåí 1: +359 899 18 54 17 (Ñòàíèë Äîáðåâ)
  Ìîáèëåí 2: +359 899 18 54 18 (Èëèÿíà Èâàíîâà)
  Òåë./Ôàêñ: +359 431 64653 
 
  Email: 
  office@plxwebdev.com; admin@plxwebdev.com - Ñòàíèë Äîáðåâ (àäìèíèñòðàòîð, ïðîãðàìèñò)
  lirinorn@plxwebdev.com - Èëèÿíà Èâàíîâà (äèçàéíåð, ìàðêåòîëîã)

   
bottom

Copyright 1992-2015 © Webily Ltd. All Rights Reserved.